Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Aralık 2017, Cumartesi

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 17 Personel Alımı

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 17 Personel Alımı

VAKIF PERSONELLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tüm il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde personel istihdam ederler.

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, “vakıfların çalışma usûl ve esaslarını belirlemekle”; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu, “vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamakla” görevlidir. Bu kapsamda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararı ile ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar’ belirlenmiştir. Belirlenen usul esaslar uyarınca;

PERSONEL UNVANLARI, İŞ TANIMLARI;

Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;

– Vakıf Müdürü : Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım faaliyetlerine vakfın muhasebe ve mali yükümlülüklerine, vakfın genel idaresine yönelik görevleri yerine getirirler. Gerekli nitelikler;

o 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

– Muhasebeci : Vakfın mali işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

– Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler. Gerekli nitelikler;

o 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

– Büro Görevlisi : Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir. Gerekli nitelikler;

o En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

o Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek gibi özel şartlar da aranabilir.

– Yardımcı Hizmet Görevlisi : Vakfın ulaşım, temizlik, yardım dağıtımı, güvenlik ve evrak dağıtımı gibi işlerini yürütür. Gerekli nitelikler;

o En az ilköğretim okulu mezunu olmak

İŞE ALIM SÜRECİ;

KPSS şartı bulunan kadrolar ( Vakıf Müdürü, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlanan ilanlara web sayfasından başvuruda bulunur.

Online olarak başvuran adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

Mülakat neticesinde genel şartları ve varsa Vakıf tarafından belirlenmiş özel şartları taşıyan adaylardan iş için uygun görülen aday/ adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişiler işe başlatılır.

KPSS şartı bulunmayan Yardımcı Hizmet Görevlisi kadrosu için başvuran adaylardan uygun görülen aday / adaylar Mütevelli Heyeti kararı ve Genel Müdürlükçe sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile işe başlatılır.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

PERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;

– Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

– 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.

Ünvan

 6.sınıf ilçe 

 5.sınıf ilçe 

 4.sınıf ilçe 

 3.sınıf ilçe 

 2.sınıf ilçe 

 1.sınıf ilçe 

 4.sınıf il 

 3.sınıf il 

 2.sınıf il 

 1.sınıf il 

 Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi

2.867

2.897

2.925

2.954

2.982

3.011

3.068

3.097

3.126

3.154

 Büro Görevlisi

2.566

2.592

2.616

2.642

2.668

2.694

2.745

2.771

2.796

2.822

Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.

– Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

– Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.

 

ALIM YAPACAK İLLER

BÜRO GÖREVLİSİ (3 KİŞİ) Son Başvuru : 26.06.2015
 İl AĞRI İlçe DOĞUBAYAZIT Alınacak Sayı 3
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
 Açıklama

– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– 1- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak 2- Bilgisayar Programları Kullanabilmek (Word, Excel vb. ofis programları) 3- ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2013-2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak 4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak 5- Askerliğini yapmış yada askerlikten muaf olmak 6- İlan tarihinden itibaren son 6 ay içerisinde (Adres tescil tarihi 19.12.2014 tarihinden itibaren) Doğubayazıt?ta ikamet ediyor olmak 7- En az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, İktisat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru aşamasında istenilecek belgelere http://www.dogubayazit.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Son Başvuru : 26.06.2015
 İl AĞRI İlçe DOĞUBAYAZIT Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama

– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– 1- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak 2- Bilgisayar Programları Kullanabilmek (Word, Excel vb. ofis programları) 3- ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2013-2014 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak 4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak 5- Askerliğini yapmış yada askerlikten muaf olmak 6- İlan tarihinden itibaren son 6 ay içerisinde (Adres tescil tarihi 19.12.2014 tarihinden itibaren) Doğubayazıt?ta ikamet ediyor olmak 7- En az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, İktisat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve başvuru aşamasında istenilecek belgelere http://www.dogubayazit.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz
ELEŞKİRT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA ALINACAK 1 ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEM… Son Başvuru : 26.06.2015
 İl AĞRI İlçe ELEŞKİRT Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama – 4 YILLIK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ
– EN AZ B SINIFI EHLİYET
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– Diğer Özel Şartlar: ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR ( SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ) 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak. 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. ( Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir. ) 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak. 9. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak. 10. En az 4 yıllık Mühendislik Fakultesi İnşaat Bölümü mezunu olmak. 11. Son iki yılın ( 2013 – 2014) Lisans Mezunları için yapılan Kamu personeli Seçme Sınavı puanlarından ( KPSS P3 ) puan türünden en az 60 ( altmış ) puan almış olmak. 12. Adaylar için en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 13. Başvuru tarihinden itibaren son altı aydır Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, 14. İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Office(Excel,Word,Power-point,Outlokk..) kullanabilmek

 

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 24.06.2015
 İl BİTLİS İlçe HİZAN Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
 Açıklama – İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Office(Excel,Word,Power-point,Outlokk..) kullanabilmek
– Eğitim Fakültesi hariç olmak üzere herhangi bir fakülteden 4 yıllık mezun olmak
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– 1-Bilgisayar Sertifikası sahibi olmak 2-Eğitim Fakültesi hariç olmak üzere herhangi bir fakülteden 4 yıllık mezun olmak 3-İlçe nüfusuna kayıtlı olup,ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek 4-ÖSYM tarafından geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 ( 2014 KPSS) puan türünde en az 60 puan almış olmak 5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. 6-Seyahat engeli bulunmamak 7-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak 8-Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak 9-Bayan olmak(Vakıf büro işlemlerinde başvuru yapan bayan vatandaşlarla yaşanan iletişim sıkıntısından dolayı bayan tercih edilmektedir.) 10-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

 

Büro Görevlisi İşe Alım Talebi Son Başvuru : 26.06.2015
 İl ERZURUM İlçe İSPİR Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
 Açıklama – Bilgisayar sertifikasına sahip olmak.(Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, ?M.E.B.?den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak? niteliğine ve aynı şekilde hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, ?M.E.B.’den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak? niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.)
– En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet edilmesi gerekmektedir. Diğer Özel Şartlar: 1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2013 veya 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 2-Üniversitelerin 4 yıllık lisans diplamasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak. 3-En az altı ay süreyle İspir ilçesinde ikamet etmiş olmak. 4-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 5-Bilgisayar sertifikasına sahip olmak. 6-Erkek personel alınacak.Askerliğini yapmış erkek adaylar başvurabilecek.

 

Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Alım İlanı Son Başvuru : 26.06.2015
 İl ESKİŞEHİR İlçe SEYİTGAZİ Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan onaylı Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı sertifikasına sahip olmak,
– Kamu Yönetimi İşletme ve İktisat
– B sınıfı ehliyet
– Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– 1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat bölümlerinin birinden mezun olmuş olmak. 2) Son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, 3) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 4) Seyitgazi İlçe sınırları dışından başvuranlar için Seyitgazi sınırları içinde ikamet etmeyi taahhüt etmek ve mülakatı kazanmaları durumunda Vakıf Başkanı ve Mütevelli Heyetince gerekli görülmesi halinde bu taahhüdünü gerçekleştirmek, 5) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan onaylı Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı sertifikasına sahip olmak, 6) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis (Excel, Word, Powerpoint, Outlook ….) programlarını kullanabilmek, 7) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 8) Vakıf Başkanı veya Mütevelli Heyeti?nin inceleme, araştırma, haberleşme, sekretarya, ulaştırma vb. konularda vereceği her görevi yapmayı taahhüt etmek ve yapmak, 9) Belirtilen görevleri yapmasına mani herhangi bir engeli olmamak, 10) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi sınıfında Vakıf Başkanı ya da Mütevelli Heyeti?nin vereceği görevleri yapma istem ve yeteneğine psikolojik ve fizyolojik olarak gerçekten sahip olduğu hususunda mülakat komisyonunun olumlu kanaatine mazhar olmak 11) Vakfımıza personel alımı için başvuruda bulunduğu andan itibaren başvurusu sonuçlanıncaya kadar başka herhangi bir kuruma başvuruda bulunmamış olması, 12) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımında erkek adaylar tercih edilecektir.

 

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 26.06.2015
 İl İSTANBUL İlçe GAZİOSMANPAŞA Alınacak Sayı 7
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama – MİCROSOFT OFFİCE PROGRAMLARI
– SOSYOLOJİ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK, PSİKOLOJİ, SOSYAL HİZMETLER
– İNGİLİZCE VE/VEYA ARAPÇA
– B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRTİLEN ?PERSONEL ALIMINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR? A EK OLARAK ARANAN ÖZEL ŞARTLAR; 1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; ?Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler? bölümlerinin birinden mezun olmuş olmak. 2) Son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, 3) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 4) Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, 5) İyi derecede Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını kullanabilmek, 6) İngilizce ve/veya Arapça Bilmek.

 

HENDEK SYDV 1 SOSYAL YARD. İNC. GÖREVLİSİ ALIM İLANI Son Başvuru : 22.06.2015
 İl SAKARYA İlçe HENDEK Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama – TRANSKRİPTTE BİLGİSAYAR DERSİ ALANLARIN BU BİLGİSİNİ GÖSTEREN SERTİFİKA SUNMALARINA GEREK YOKTUR.
– 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL HİZMETLER, SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN LİSANS DİPLOMASINA SAHİP OLMAK
– B- SINIFI VEYA E- SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP OLMAK.
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– DİĞER ÖZEL ŞARTLAR www.hendek.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN DUYURULACAKTIR. Başvuru sahibi en az 6 ay süredir Hendek İlçesinde ikamet ediyor olması şartı aranmaktadır

 

HENDEK SYDV 1 SOSYAL YARD. VE İNC. GÖR. ALIMI İLANI Son Başvuru : 22.06.2015
 İl SAKARYA İlçe HENDEK Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama – OKULDA DERS ALANLAR; TRANSKRİPT İSTENİLDİĞİNDEN. AYRICA BİLGİSAYAR BİLGİSİNİ GÖSTERİR SERTİFİKA SUNMAYACAKLARDIR.
– 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN -İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN – LİSANS DİPLOMASNA SAHİP OLMAK
– B-SINIFI VEYA E-SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP OLMAK
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– DİĞER ÖZEL ŞARTLAR www.hendek.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN DUYURULACAKTIR. Başvuru sahibi en az 6 ay süredir Hendek İlçesinde ikamet ediyor olması şartı aranmaktadır.

 

1 Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Personel Alımı Son Başvuru : 25.06.2015
 İl TUNCELİ İlçe MAZGİRT Alınacak Sayı 1
 Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
 Açıklama – Bilgisayar sertifikası
– En Az B Sınıfı Motorlu Taşıtlar Sürücü Belgesi ( Ehliyet )
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe v.b. gibi özel şartları taşımak. (Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak vb.) 8) Vakıflarda ilk defa istihdam Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak 9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak, 10) Erkek olmak, 11) İlçe dahilinde en az 1 Yıl ikamet etmiş olmak, (Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması, İlan tarihinden itibaren son 12 ay içerisinde) 12) En Az B Sınıfı Sürücü Belgesine Sahip Olmak ve İyi Derecede Araç Kullanabilmek

Başvuru Adresi: http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx

Bir önceki yazımız olan Lise Mezunu Personel ve Eleman Alımları başlıklı makalemizde Iş, Kamuya Lise Mezunu Memur Alımı ve kariyer.net hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 17 Personel Alımı Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.