Web sitemize hoşgeldiniz, 31 Aralık 2017, Pazar

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Alımı 2015

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Alımı 2015

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Merhaba değerli okurlarımız Genelkurmay Başkanlığı’nda Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı olarak istihdam edilmeküzere, TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde Uzman Yardımcısı kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “ Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” esaslarına göre personel seçimi yapılacaktır.

Temin edilecek personel Ankara’da görev yapacaktır. Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığına ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı olma süreci;
(1) Temin süreci ön başvuru, başvuru, yazılı sınav, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık
raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
(2) İşlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası, atamaları
yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı
gönderilir.
(3) On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal
edilir.
(4) Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların
yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.
b. Özlük hakları;
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği’ne
tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet
Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yıllık ve mazeret izni verilir.
(3) Kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
(4) Göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun’da belirtilen tablo üzerinden
aylık ödenir.
(5) Mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade
edebilirler.
(6) Uzman yardımcılığı süresi adaylık süresi dâhil en az üç yıldır. Uzman yardımcıları
bu süre içinde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar
dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
(7) Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği madde 28 gereği belli şartları taşımaları
durumunda, uzman olarak kadro durumuna göre öncelikle görev yaptığı hizmet birimine
ataması yapılır.
(8) Uzman ve Uzman yardımcıları, Kurumca uygun görülen kurum dışı kurs ve
sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Kurum tarafından hazırlanan bir program dâhilinde
yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.
(9) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak,
mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları
şartıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilirler.
– 3 –
2. GENEL HUSUSLAR:
a. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhına yazılı ve sözlü giriş sınavı ile Genel İdare
Hizmetleri sınıfı 8’inci dereceden kadrolara atanmak üzere, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre, 5 (beş)
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.
b. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve giriş sınavları TABLO-1’deki faaliyet takvimine
uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx Genel
Ağ (internet) adresinden 06 Ekim-05 Kasım 2015 (Saat 17.00’a kadar.) tarihleri arasında
alınacaktır.
c. Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’dedir.
Öğrenim ile ilgili nitelik kodlarının açıklaması TABLO-3’dedir.
ç. Ön başvurular, Genel Ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle
yapılacaktır. Şahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul
edilmeyecektir.
d. Başvurular ise, ön başvurusu kabul edilen adaylardan belirlenecek taban puanı
üzerindekilerden, istenilen belgeleri posta/kargo yoluyla K.K. Personel Temin Merkezi
Komutanlığı CEBECİ/ANKARA (Posta kodu:06620) adresine göndermeleri veya şahsen
elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.
e. Yazılı sınav için çağırma işlemi istenilen belgeleri K.K. Personel Temin Merkezi
Komutanlığına gönderen ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Yazılı
sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar olacaktır.)
f. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri
gerekmektedir.
g. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava ayrıca çağrılacaktır. (Sözlü sınava
çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar olacaktır.)
ğ. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler
(Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu
vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
h. Başvuruları uygun olan adaylar giriş sınavları kapsamında; K.K. Personel Temin
Merkezi Komutanlığı’nda (Cebeci/ANKARA) yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Tüm
aşamalarda başarılı olan asil/yedek adaylar, asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk
edilecektir.
ı. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı
anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının
www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, adaylara
yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı
bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle
yapılabilecektir.)
i. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları
yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
suç duyurusunda bulunulur.
3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığına aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar
başvurabilir. Başvuru Koşulları:
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları
taşımak,
– 4 –
(2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar
bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim
sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği,
bilgisayar donanım ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği lisans
programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
(3) Sınavın yapıldığı 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak
(01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar),
(4)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(5) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından
5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) sonucuna göre KPSSP106 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
(6) Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve
evrakı kabul edilen ilk 100 aday içinde bulunmak (100’üncü sıradaki adayla aynı puana sahip
adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.),
(7) Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından;
askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş
olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),
(8) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(9) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri
vermiş bulunmak,
(10) Türk Silahlı Kuvvetler sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak,
(11)Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve
başlamalarında bir sakıncalı durumu bulunmamaktır.
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Çevrimiçi ön başvurular, 06 Ekim-05 Kasım 2015 tarihleri arasında
www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
(2) 12 Kasım 2015 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi
www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
(3) Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 20 Kasım 2015 saat:17:00’a kadar
posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin
Merkezi Komutanlığı’nda (Cebeci/Ankara) bulunduracaklardır. (20 Kasım 2015
saat:17:00’dan sonra Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına ulaşan
evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir.
Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına
(Cebeci/Ankara) geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.
(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu
tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

İlanın detayları için Tıklayınız

Bir önceki yazımız olan Türk Telekom Bir Çok İlde Personel Alımı Yapıyor başlıklı makalemizde 2015 Türk Telekom personel alımı, kariyer trk Telekom ve türk telekom açık pozisyonlar hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Alımı 2015 Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.