Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Aralık 2017, Cumartesi

Danıştay Başkanlığı Personel Alımı 2015

Danıştay Başkanlığı Personel Alımı 2015

Danıştay Başkanlığı Mühendis,Aşçı Ve Garson Alımı Yapıyor

Merhaba kıymetli okurlarımız Danıştay Başkanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine
göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2014 KPSS (B) Grubu, (Mühendis kadrosu için KPSSP3, Aşçı ve Garson için KPSSP3,KPSSP93,KPSSP94) puanı ve Danıştay’ca gerçekleştirilecek uygulama ve/veya sözlü sınavı sonuçları dikkate alınmak üzere 8 inci Dereceli üç (3) Mühendis, 10 uncu Dereceli dört (4) Aşçı, 10 uncu Dereceli Sekiz (8) Garson
kadrosuna atama yapılacaktır.

BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 26/10/2015-04/11/2015 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamdayapılacak ve son gün saat 00:00’ da sona erecektir. İlan tarihinden itibaren başvuru süresinin bitimine kadar adayların http://www.basvuru.danistay.gov.tr adresinden
sisteme kayıt olarak kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmekte olup, oluşturulan bu hesabı
kullanarak başvuru süreleri içerisinde başvurular gerçekleştirilecektir.
Şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,
b-) 31/12/2015 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c-)2014-KPSS lisans ve 2014-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre (lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
KPSSP94) puan türünden en az yetmiş (70), Aşçı ve Garson kadroları için yukarıda sayılan
puan türlerinden birinden ilgilisine göre en az altmış (60) puan almış olmak.
d) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR VE SINAVLAR
1-) MÜHENDİS KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
a-) Mühendislik fakültelerinin; elektronik, elektrik–elektronik, elektronik ve haberleşme,
telekomünikasyon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, kontrol ve sistem,
bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
b-) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS/YDS) en az (D)
düzeyinde ingilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Ancak, yurtiçi veya yurt dışında
ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans
düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde
master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language”
(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan alanların
İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
c-)
1. Danıştay bünyesinde geliştirilecek iç uygulamaların geliştirilmesi ve idamesinde
çalışacak mühendis için;
– ASP.Net ve/veya C# programlama dili, Web tabanlı program geliştirme, Nesneye
Yönelik Programlama(OOP), İnternet Programlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak
2. Sistem Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için;
– VMWare sanal işletim sistemi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Sanallaştırma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Windows 20XX Server işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
3. Network Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için;
– İnternet Protokolü(IP), lokal alan bilgisayar ağları(LAN), sanal lokal alan bilgisayar
ağları(VLAN), switch ve router konfigürasyonu konularında bilgi sahibi olmak.
Uygulama sınavı;
Uygulama sınavı Danıştay Başkanlığı’nca ilgilinin atanacağı kadronun ve çalışacağı birimin
gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan yazılı olarak gerçekleştirilecek olup, uygulama
sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı
başvuruların nihayetini müteakiben http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
Nihai başarı listesi;
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve
Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav
puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak
suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya
göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr
adresinde ilan edilecektir.
Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup,
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-) AŞÇI KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
a-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b-)Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan
mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.,
c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
Uygulama sınavı;
Aşçı kadrosu için aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar
Danıştay Sosyal Tesisler Müdürlüğünde (Mutfak Bölümü) uygulama sınavına alınacaktır.
Sınav ilgilinin atanacağı kadronun ve çalışacağı birimin gerektirdiği mesleki beceri ve yeterliliğe
ilişkin olarak uygulama şeklinde yapılacaktır. Uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı
sayılacaktır
Adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde
ayrıca ilan edilecektir.
Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adaylar ve bunlar için sözlü sınavın hangi gün ve
saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
Nihai başarı listesi;
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve
Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav
puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak
suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak
sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday,
http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek
olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3-) GARSON KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
a) Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi
okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm
endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi
okullardan mezun olup garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya
garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
Sözlü sınavı;
Sözlü sınavı; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12. maddesi
uyarınca yapılacaktır.
Sözlü sınavına, başvuran adaylar arasından merkezi sınavda alınan puanlar esas
alınmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş (5)
katı aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da
sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi
http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Nihai Başarı Listesi;
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve
Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav
puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama
sonucuna göre belirlenecektir.
Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak
sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday,
http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup,
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III- ATAMA
1-) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler nihai başarı listeleri ile birlikte
duyurulacaktır.
2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde
yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem
yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir.
3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine
başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

 

Bir önceki yazımız olan Gazi Üniversitesi 8 Adet Hemşire Alıyor 2015 başlıklı makalemizde Devlet Hemşire Alımları, Gazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Hemşire Alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.